Email

info@muayboran.nl

Openingstijden

Maandag t/m Zaterdag

Google-advertentiecookie en privacybeleid
* Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven.
* Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en andere sites op internet.
* Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Risico
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
Volledigheid informatie

MUAYBORAN.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin MUAYBORAN.nl als portal fungeert volledig en juist is, echter kan MUAYBORAN.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die door middel van deze website gevonden wordt. MUAYBORAN.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Software en media
De website van MUAYBORAN.nl bevat de mogelijkheid om zowel door MUAYBORAN.nl ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software en media bestanden te downloaden. MUAYBORAN.nl geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software en media. MUAYBORAN.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software en media, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Hyperlinks
De MUAYBORAN.nl-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van MUAYBORAN.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van MUAYBORAN.nl. MUAYBORAN.nl is niet verantwoordelijk voor de content of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. MUAYBORAN.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de content, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Breedbandverbindingen
Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. MUAYBORAN.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. MUAYBORAN.nl vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van MUAYBORAN.nl en MUAYBORAN.nl geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van MUAYBORAN.nl. Tevens is MUAYBORAN.nl niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van MUAYBORAN.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is MUAYBORAN.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Meer informatie over de MUAYBORAN.nl Site-voorwaarden voor toegang en gebruik van de site van MUAYBORAN.nl kunt u vinden in de sitevoorwaarden.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@MUAYBORAN.nl

MUAYBORAN.NL SITE-VOORWAARDEN

Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de site en haar
onderdelen door bezoekers. Toegang tot en gebruik van de site van MUAYBORAN.nl betekent dat je als gebruiker met deze voorwaarden instemt.

MUAYBORAN.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.

Inbreuk
In geval van inbreuk op de rechten en site-voorwaarden van MUAYBORAN.nl behoudt
MUAYBORAN.nl zich het recht voor om deze alle middelen rechtens te (doen) handhaven.

Toegang
Voor de toegang van de website van MUAYBORAN.nl is geen vergoeding verschuldigd. Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze site-voorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen, kan de toegang tot (onderdelen van) de site ontzegd worden.

MUAYBORAN.nl streeft er naar de site zoveel mogelijk aan het publiek en de specifieke doelgroepen van MUAYBORAN.nl beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates.

Gebruik
Het is de gebruiker niet toegestaan MUAYBORAN.nl te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of deze site-voorwaarden zijn.
Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

Gebruikers mogen met name andere bezoekers/gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan het systeem van MUAYBORAN.nl. Het is voor de gebruikers verboden processen of programma’s op te starten waarvan de gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat zulks MUAYBORAN.nl, of overige gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.

Handelingen welke niet zijn toegestaan zijn in ieder geval:
– Uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove
aard te verspreiden en/of openbaar te maken.
– Het openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal.
– Sexuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers.
– Inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in
strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
– Hacken van het MUAYBORAN.nl systeem of via MUAYBORAN.nl het systeem van andere gebruikers.
– Iedere vorm van het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan
ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deeplinken.
– Spamming

Dergelijke inbreuken, uitingen, berichten, of teksten kunnen – naar het vrije oordeel van
MUAYBORAN.nl- onmiddellijk van deze site worden verwijderd.

Voor klachten kunt u mailen naar: info@MUAYBORAN.nl

Informatie op de site
MUAYBORAN.nl is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van evt. gebruikers.
Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. MUAYBORAN.nl voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de site.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van MUAYBORAN.nl en van derden rusten. Te denken is onder andere aan: logo’s, tekst, beeld, geluid, programmatuur, tekeningen, animaties, foto’s, grafische vormgeving van de site.

Om de belangen van MUAYBORAN.nl en die van derden te beschermen is de inhoud van deze site alleen bestemd voor persoonlijk informatief, niet-commercieel, gebruik conform de educatieve doelstelling van MUAYBORAN.nl. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MUAYBORAN.nl vereist.

Enkele specifieke gebruiksbeperkingen:
– Het is niet toegestaan onderdelen van MUAYBORAN.nl.nl elektronisch of anderszins te kopiëren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MUAYBORAN.nl.
– Het is toegestaan om hyperlinks aan te brengen naar MUAYBORAN.nl.nl, mits naar de hoofdpagina http://www.MUAYBORAN.nl/ wordt gelinkt.

Deeplinks
MUAYBORAN.nl behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van de MUAYBORAN.nl website.
– Het is niet toegestaan een hyperlink naar MUAYBORAN.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de MUAYBORAN.nl-website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Rechten van derden
Indien MUAYBORAN.nl informatie toegankelijk maakt waarop rechten van derden rusten, zal MUAYBORAN.nl zich er binnen de mate van het redelijke voor inspannen dat de intellectuele eigendomsrechten worden gerespecteerd en hieruit voortvloeiende verplichtingen behoorlijk worden nagekomen

Inbreuk rechten
Indien MUAYBORAN.nl bekend is of wordt dat op haar informatie dergelijke rechten rusten, zal MUAYBORAN.nl ervoor zorg dragen dat slechts op legale wijze door MUAYBORAN.nl gebruik zal worden van dergelijke informatie. Indien MUAYBORAN.nl kennis neemt van inbreuk op dergelijke rechten door derden, zal MUAYBORAN.nl de betrokken rechthebbende voor zover redelijkerwijze mogelijk informeren.

Mocht MUAYBORAN.nl op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakend(e) materiaal of links op de site dan heeft MUAYBORAN.nl het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Cookies
MUAYBORAN.nl maakt in sommige gevallen gebruik van cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker. De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte website opslaan en ook weer (bij een volgend bezoek) lezen. Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de MUAYBORAN.nl-site optimaal te laten functioneren. De informatie zal nooit gekoppeld worden aan gegevens van individuele gebruikers tevens zullen de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om gebruik te maken van de site van MUAYBORAN.nl is het niet noodzakelijk om cookies te accepteren.

Aansprakelijkheid
Onverminderd het verder bepaalde in de disclaimer van MUAYBORAN.nl, aanvaardt MUAYBORAN.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen of gelinkt.

Algemeen
Indien enige bepaling uit deze voorwaarde onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Op deze site-voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen
MUAYBORAN.nl en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@MUAYBORAN.nl

Voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar: info@MUAYBORAN.nl